Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Studia OZE
Studia podyplomowe PDF Drukuj Email

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
oraz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

zapraszają na VIII edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych

Inwestycje w odnawialne źródła energii – energetyka prosumencka i generacja rozproszona
(IV edycja w Warszawie, VIII edycja we Wrocławiu)

 

Cel studiów

W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2014-2020 może - wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać ok. 90 mld zł, w tym – wg najnowszego raportu IEO - ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji. Wynika to z wymagań związanych z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjętych przez rząd założeń o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpaniu się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalnie).

Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne od strony ekonomicznej i akceptowalne z uwagi na ryzyko inwestycyjne.

Zarówno nowelizacje prawa energetycznego, prace nad ustawą o OZE, jak i nad nowymi programami wsparcia OZE z funduszy ekologicznych dla energetyki odnawialnej rozproszonej (np. program Bocian) i prosumenckiej (program Prosument) wskazują na konieczność konkurencji różnych źródeł OZE, w szczególności  z uwagi na koszty produkowanej energii. Koszty energii z OZE (tzw. LCOE) są analizowane przez partnera merytorycznego studiów - Instytut Energetyki Odnawialnej zarówno dla małych i dużych źródeł (np. ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki z 2013 roku) jak i dla mikroinstalacji prosumenckich (np. ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki z 2012 roku) oraz na bieżąco aktualizowane.  Udane projekty inwestycyjne muszą być zatem oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (próbami zminimalizowania) elementów ryzyka politycznego w obszarze zmian systemowych regulacyjnych.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania ze środków UE. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

 

Program VIII edycji studiów obejmuje:

 • omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika;
 • szczegółowe omówienie metody LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji;
 • przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej;
 • studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;
 • znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business casestudy), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach.
 • program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych;
 • omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

 

Słuchacze studiów podyplomowych Inwestycje w odnawialne źródła energii zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego polegającego na inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym w szczególności mikroinstalacji lub uruchomienia produkcji urządzeń – przetworników odnawialnych zasobów energii w końcowe nośniki energii. Zakres studiów obejmuje praktyczne wykorzystanie zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych wraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych. Studenci opanują także umiejętność opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje na wybrane inwestycje.

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach. Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych. Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE  i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2030.

Studentom VII edycji studiów zostaną przedstawione arkusze ekonomiczne ukazujące metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej. Studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje.

 

BLOK I Charakterystyka rynku energetyki odnawialnej w Polsce

1. Miejsce energetyki odnawialnej w rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych

 • Uwarunkowania środowiskowe rozwoju energetyki
 • Monioring środowiskowy i analiza oddziaływania  na środowisko
 • Wizja rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
Wykład gościnny Profesora Macieja Nowickiego dwukrotnego Ministra Środowiska (także w rządzie Donalda Tuska), autorytetu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i energetyki odnawialnej oraz promotora niedocenianej energetyki słonecznej.

2. Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie  - wprowadzenie do technologii OZE

3. Prognozy wykorzystania i perspektywy rozwoju OZE do 2030 rok

4. Technologie i rynek energetyki odnawialnej

 • Energetyka wiatrowa: technologia energetyki wiatrowej, procedury inwestycyjne (energetyka duża i morska); potencjał energii wiatru w Polsce, produktywność farm wiatrowych; rynek dużej energetyki wiatrowej (w tym: rynek energii i certyfikatów oraz ceny/taryfy energii elektrycznej, opodatkowanie; omówineie projektu ustawy o OZE)
 • Energetyka słoneczna: technologie energetyki słonecznej, procedury inwestycyjne i administracyjne, aspekty prawne, obecny stan i sytuacja na rynku fotowoltaiki w Polsce
 • Energetyka geotermalna:
 • Biogaz i biomasa: technologia produkcji biogazu, rynek biogazu rolniczego w Polsce, proces inwestycyjny – studia przypadku; regionalna możliwości realizacji inwestycji biogazowych

 

5. Uwarunkowania prawne i rynkowe odnawialnych źródeł energii w Polsce

 • Polityka energetyczna UE (Pakiet klimatyczny, dyrektywa 2009/28/WE, krajowe zobowiązania oraz „Krajowy Plan Działań” do 2020 r.)
 • Prawo krajowe  (Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska); projekt ustawy o OZE, procedury inwestycyjne)
 • Ustawa o OZE - konsekwencje rynkowe
 • Źródła finansowania inwestycyjnego (krajowe i unijne)

 

6. Rynek paliw i energii; aktualne trendy i prognozy cen z uwzględnieniem rynku świadectw i gwarancji pochodzenia

7. System elektroenergetyczny – zasady rynku, działanie, konstrukcja sieci, możliwość przyłączania OZE

 

BLOK II Charakterystyka rynku energetyki prosumenckiej w Polsce

1. Rynek urządzeń energetyki prosumenckiej (wiodące firmy, import, eksport, technologie mikro/małych instalacji OZE oraz ich integracja/mikrosieci, procedury inwestycyjne, aspekty prawne, koszty)

 • małe elektrownie wiatrowe
 • kolektory słoneczne
 • systemy fotowoltaiczne
 • kotły na biomasę
 • pompy ciepła
 • magazyny
 • systemy sterowania

 

2. Uwarunkowania prawne mikro/małych instalacji OZE

 • Prawo krajowe (Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska); projekt ustawy o OZE
 • Ceny/taryfy energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, podatki, koncesje
 • Procedury inwestycyjne mikroinstalacji OZE

 

3. Trendy na krajowych i zagranicznych rynkach energetyki prosumenckiej

 • spółdzielnie energetyczne
 • instrumenty wsparcia

 

4. Źródła finansowania inwestycyjnego

 • fundusze UE 2014- 2020
 • fundusze ekologiczne (Bocian, Prosument)
 • fundusze na inwestycje demonstracyjne i innowacje

 

5. Funkcjonowanie mikrosieci i sieci smart grid z instalacjami OZE

 • grupy i profile odbiorców energii elektrycznej i ciepła
 • Bilansownaie energii elektrycznej ze źródła oze w mikrosieciach i w systemie elktroenergetycznym

 

6. Integracja mikro i małych odnawialnych źródeł energii w systemach hybrydowych

 

BLOK III Realizacja projektów inwestycyjnych w obszarze OZE

11. Długoterminowe źródła finansowania: kredyt inwestycyjny, formuła project finance, akcje, private equity, leasing, ustalenie optymalnego sposobu finansowania

12. Dobór źródeł finansowania mikro/małych instalacji OZE: kredyt komercyjny - praktyczne aspekty finansowania bankowego (warsztaty), leasing, finansowanie z UE oraz funduszy ekologicznych

13. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego: analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, planowanie finansowe, szacowanie przepływów pieniężnych, kryteria oceny efektywności finansowej, symulacje w finansach

14. Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego

16. Analiza kosztów i korzyści (CBA) społecznych projektu inwestycyjnego: korekty przepływów finansowych - transfery i ceny kalkulacyjne, efekty zewnętrzne inwestycji w OZE, wskaźniki efektywności ekonomicznej, analiza studium przypadku

17. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE - Część wstępna (mgr inż. Grzegorz Wiśniewski) oraz Część finansowo-ekonomiczna - na podstawie wcześniejszych zajęć

18. Analizy studium przypadku oceny opłacalności inwestycji OZE: farma wiatrowa, elektrociepłownia biogazowa rolniczo-utylizacyjna, Porównawcza analiza kosztów produkcji energii z elektorwni jądrowej i morskich farm wiatrowych

19. Analizy studium przypadku oceny opłacalności mikro/małych instalacji OZE: wiatrowa, fotowoltaiczna, mikrobiogazownia, przydomowa geotermalna pompa ciepła, kolektory słoneczne

20. Seminarium dyplomowe (Prof. Adam Kopiński, dr Magdalena Ligus)

 

BLOK IV Warsztaty

Warsztaty: Dobór małoskalowych OZE (kalkulatory OZE, programy symulacjne)

 

Adresaci studiów

Studia adresowane są do przedsiębiorców, prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, instytucji wdrażających dla funduszy UE, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządów, banków, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej, w szczególności w energetyce prosumenckiej.

 

Patronaty

Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki, energetyki prosumenckiej  i zielonej gospodarki w Polsce.

 

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej, pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz zaproszone osobowości ze świata nauki, polityki, bankowości i administracji m.in. prof. Maciej Nowicki dwukrotny Minister Środowiska (także w rządzie Donalda Tuska), autorytet w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i energetyki odnawialnej oraz promotor niedocenianej energetyki słonecznej.

 

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry
 • Edycja w Warszawie rozpoczyna się 15 listopada 2014 r. i potrwa do czerwca  2015 r., zajęcia odbywają się w systemie weekendowym
 • Edycja we Wrocławiu rozpoczyna się 25 października 2014 r. i potrwa do czerwca  2015 r., zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.  Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Cena

 • Czesne za studia w Warszawie wynosi 6000 zł
 • Czesne za studia we Wrocławiu wynosi 5000 zł
 • Możliwość płatności ratalnych -– dwie równe raty płatne na początek każdego semestru nauki.
 • Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji.

 

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
tel. 71 36 80 949, pokój 4
mgr Alina Sofińska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Anna Kozak, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Inż. Małgorzata Barbrich
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, pok. 311b bud. Z
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl tel. 71-36-80-646

Więcej informacji na stronie http://www.oze.ue.wroc.pl

 

 

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik
dr Magdalena Ligus
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
tel. 71 36 80 646, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
pok. 811, bud. Z

Opiekun naukowy
prof. dr hab. Adam Kopiński
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
tel. 71 36 80 646, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
pok. 1, bud. Z

Konsultant biznesowy
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Członek Zespołu Doradców Ministra Gospodarki ds. Rozwiązań Systemowych w Energetyce oraz Zespołu Doradców Ministra Rolnictwa ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner merytoryczny
Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa

 

Dodatkowe informacje

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółowymi informacjami o studiach na stronie www.oze.ue.wroc.pl

 

Wybrane profile słuchaczy poprzednich edycji studiów:

Poprawiony: piątek, 23 stycznia 2015 13:52
 

Wyszukiwarka

Konsultacje online (webinarium)

Interpretacja nowych przepisów dla Prosumentów (FIT, PROSUMENT, PROW);

12 marca, godz. 11.00

Kup dostęp do nagrania

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2014 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...