Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Opłacalność inwestycji w aukcyjnym systemie wsparcia zależy od wielu czynników, natomiast za te najbardziej wpływające na ekonomikę inwestycji możemy uznać wielkość nakładów inwestycyjnych jakie zostaną poniesione na realizację projektu oraz aukcyjną cenę sprzedaży energii (cena z jaką dany projekt wygrał aukcję).

Cena aukcyjna

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Opłacalność ekonomiczna

W celu wizualizacji wpływu tych dwóch czynników na okres zwrotu z inwestycji (DPBP- zdyskontowany okres zwrot) autorzy raportu: „Rynek Fotowoltaiki w Polsce'2019” w oparciu o rozkład danych z rynku uzyskanych od inwestorów i danych URE, przeprowadzili analizę wrażliwości dla 1 MW farmy fotowoltaicznej, finansowanej w 80% z kredytu komercyjnego i 20% ze środków własnych, dla różnych kosztów inwestycyjnych (CAPEX) odpowiednio w wysokości: 2,5 mln zł/MW, 2,8 mln zł/MW i 3,0 mln zł/MW oraz różnej wysokości ceny sprzedaży energii z wygranej aukcji. Wyniki analizy przedstawiono na rysunku .

Okres zwrotu

Zdyskontowany okres zwrotu może wynosić ok. 10 lat (przy obecnie najniższych nakładach inwestycyjnych - 2,5 mln zł/MW oraz przy najwyższej możliwej, bliskiej referencyjnej – 385 zł/MWh, cenie z wygranej aukcji), co pozwala na spłatę kredytu kilka lat przed zakończeniem poaukcyjnego kontraktu różnicowego na sprzedaż energii i na ok. 10 lat przed upływem żywotności urządzeń.

Na wykresie zaznaczono średnią cenę z III aukcji z 2018 r. dla instalacji fotowoltaicznych, która wyniosła 352 zł/MWh. Dodatkowo zaznaczono cenę referencyjną sprzedaży energii z 2019r., która wynosi 385 zł/MWh. Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, w dalszym ciągu przy średniej cenie sprzedaży energii z 2018 r. inwestycje te mogą być opłacalne (okres zwrotu dla CAPEX 2,8 mln zł wynosi ok. 15 lat). Inwestycje mogą być szczególnie korzystne ekonomicznie dla tych inwestorów, którym uda się zrealizować inwestycje po niższym koszcie inwestycyjnym, co jest bardziej prawdopodobnie w przypadku inwestorów z pakietami większej liczby projektów oraz oczywiście dla tych, którym uda się wygrać z jak najwyższą ceną.

W symulacjach wykorzystano autorską „Prognozę cen energii elektrycznej do 2040 roku” do analizy tzw. ujemnego salda. Prognozy cen energii i planowane zmiany w ustawie o OZE, jeśli chodzi o bilansowanie ujemnego i dodatniego salda, mogą pozwolić inwestorom na poprawę uzyskanych w symulacji wyników ekonomicznych, także przy niższej cenie poaukcyjnej.

Okres zwrotu (DPBP) z inwestycji dla 1 MW farmy PV przy różnych wariantach kosztów realizacji (CAPEX) w zależności od wygranej ceny z aukcji (wyniki analizy wrażliwości). Oprac. IEO

 

>Zespół IEO, dysponując kilkunastoletnim doświadczeniem w branży w OZE oraz stale aktualizowaną wiedzą nt. rynku fotowoltaiki (w tym cen instalacji, nakładów inwestycyjnych oraz produktywności), w ramach wsparcia inwestorów oferuje przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej do udziału w aukcji:

  • projektowanie instalacji fotowoltaicznej: symulacja wydajności i jej optymalizacja, ew. walidacja projektu i wydajności farmy fotowoltaicznej przygotowanych przez inne podmioty

  • przygotowanie studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej, w tym harmonogramu rzeczowo- finansowego

  • ocena ryzyka technicznego, finansowego, prawnego oraz wynikającego z lokalizacji

  • przygotowanie listy rekomendowanych dostawców technologii

  • wybór źródła finansowania, kredytodawcy i uzyskanie promesy bankowej

  • ustalenie konkurencyjnej (w danym koszyku) ceny aukcyjnej instalacji (zł/MWh) i określenie wolumenu energii do zaoferowania w okresie 15 lat

  • przygotowanie dokumentów do prekwalifikacji do aukcji oraz wypełnienie formularza aukcyjnego.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin