Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Ogłoszenie konkursu w ramach Priorytetu IX POIŚ 2007-2013 – „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Działanie 9.1 „Produkcja energii w wysokosprawnej kogeneracji”.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy przy składaniu wniosków.

Dofinansowanie przewidziano dla:

  • Inwestycji w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji,
  • Projektów dotyczących skojarzonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz nieodnawialnych. W ramach działania nie przewiduje się wsparcia budowy i modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w ciepłowniach, jednak możliwe jest uzyskanie dotacji na przekształcenie tych jednostek w jednostki kogeneracyjne,
  • Budowy przyłączy jednostek wytwarzania skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji do najbliżej istniejącej sieci, spełniającej techniczne i ekonomiczne warunki przyłączeniowe. W tym kontekście przyłącze, rozumiane jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci, może stanowić integralną część projektu dotyczącego jednostki wytwarzania energii, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu.

Wykluczenia

  • wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne

O dofinansowanie mogą występować:

  • Przedsiębiorcy,
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Minimalna kwota projektu wynosi 10 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach działania 9.1 wynosi 30 mln PLN

Nabór wniosków prowadzony jest od 1 do 30 kwietnia 2009 roku.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł