Jubileusz XV-lecia IEO
  • English (UK)
  • pl-PL

Spotkanie z okazji jubileuszu XV-lecia Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) odbyło się 7 września 2016 r. na terenie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. Spotkanie poprowadził Pan  Grzegorz Wiśniewski, jeden z założycieli i prezes zarządu IEO. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym min. Pani dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Pan Piotr Zgorzelski, poseł na Sejm RP,  Pan prof. Maciej Nowicki, b. Minister Środowiska,  Pan Tomasz Podgajniak, b. Minister Środowiska, Pan Krzysztof Zaręba, b. pełnomocnik rządu ds. OZE,  Artur Bramora, b. poseł,  przedstawiciele ministerstw: Pan Jarosław Wiśniewski, zastępca dyrektora Departamentu Ziemi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Ryszard Szelągowski z Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju, przedstawiciele urzędów centralnych: Pani Urszula Zając dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW, Pan  Marek Zawiska, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Wsparcia w URE, Pan dr Gracjan Wiśniewski,  Wicedyrektor Biura Rozwoju z Urzędu Dozoru Technicznego, Pan Gerard Lipiński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również przedstawiciele Ambasad: USA, Dani, Wielkiej Brytanii, przedstawiciele samorządowców, Pan Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,  Pan Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń: Pani  Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, przedstawiciele firm, fundacji i instytucji współpracujących z IEO, dziennikarze mediów branżowych i ogólnopolskich, założyciele IEO, b. pracownicy, obecni pracownicy  i współpracownicy IEO.

Prezes IEO - Grzegorz Wiśniewski

Prezes IEO - Grzegorz Wiśniewski

Pan  Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu IEO, witając uczestników spotkania, nie ukrywał, że jubileusz trafia w trudny czas dla OZE i dla przyszłości trzeba szukać nowych rozwiązań. Pan Grzegorz Wiśniewski wspominał że historia powstania IEO związana jest z procesem akcesji do UE: „Większość założycieli, pracowników, współpracowników IEO wywodzi się z tamtych czasów. Był to czas pionierów i … romantyków”.  W tym czasie Komisja Europejska (KE) wydała w 1997 r. Białą Księgę „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii” – pierwszy samodzielny dokument dot. OZE. Dokument ten zakładał, że do 2010 r. kraje członkowskie UE uzyskają 12% udział energii ze źródeł odnawialnych w swoich bilansach paliwowo energetycznych. Dokument miał charakter strategiczny i wyznaczał ramy rozwoju odnawialnych źródeł energii. I wtedy właśnie, KE stworzyła Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC), którym zarządzała bezpośrednio w Polsce przez 3 lata. Następnie, EC BREC  zostało „przeniesione” do państwowego Instytutu Budownictwa, Mechanizacji, Elektryfikacji Rolnictwa  (IBMER). Wówczas, z inicjatywy EC BREC powstała i została uchwalona przez rzęd i sejm „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” z wyznaczonymi celami  OZE dla Polski na rok 2010.

I wtedy właśnie, po wypełnieniu przez EC BREC  zasadniczego zadania, w 2001 roku powstał Instytut Energetyki Odnawialnej, jako nie nastawiona na zysk spółka pracownicza utworzona przez pracowników EC BREC.

Zbigniew Kamieński

15 lat temu, 7 września 20 osób podpisało akt założycielski, „15 lat temu nie wiedzieliśmy na co się porywamy, to nam ułatwiało odważne działania, jak np. przygotowanie pierwszego projektu ustawy o OZE oraz zdecydowanie się na możliwe jak największe korzystanie z współtworzonego rynku i jak najmniejsze z dotacji”, powiedział Wiśniewski. IEO był, jest i będzie krytykiem tych zachowań, które utrudniają proekologiczne zmiany, chcemy być inspiracją, ale też często jesteśmy utrapieniem dla polityków i dajemy temu wyraz w uwagach i komentarzach. Chcemy być nadzieją i doradcą dla przemysłu energetyki odnawialnej, autoproducentów biznesowych i zwykłych prosumentów”- podkreślił prezes IEO.

Jako następny, dając szerszy pogląd na ostatnie 15 lat ze strony administracji, głos zabrał Pan Zbigniew Kamieński, b. dyrektor w Ministerstwie Środowiska oraz w  Ministerstwie Gospodarki, który  pogratulował Instytutowi oraz p. Grzegorzowi Wiśniewskiemu wytrwałości, konsekwencji w działaniach, jak również podziękował za  czas, kiedy współpracował z Instytutem i mógł zawsze liczyć na bardzo silne wsparcie merytoryczne i dyskusję,  a nie narzucanie wzajemne poglądów. Pan Kamieński wspominał  o trudnej drodze rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Pierwszym ważnym dokumentem dla polskiego rynku energii odnawialnej była „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej”, dokument  został przyjęty przez Sejm RP, jednak przy negatywnej opinii sejmowej komisji ochrony środowiska (co się rzadko zdarza). Przez dosyć długi czas, Strategia była wyznacznikiem w jakim kierunku należy prowadzić rozwój OZE w Polsce. Ówczesny system wsparcia był bardzo słaby, ale wprowadzano po raz pierwszy bardzo szerokie konsultacje ze wszystkimi organizacjami OZE. Dyrektor Kamieński uważa, że należy modyfikować systemy wsparcia, a nie gwałtownie zmieniać. Stwierdził, że podstawą jest, aby inwestorzy mieli poczucie pewności funkcjonowania danego prawa; prawo powinno działać przez przewidywalny okres czasu.  Za błąd uznał zakładanie rozwoju OZE jako wyłącznie spełnienie minimalnych zobowiązań unijnych, a nie jako szansę rozwojową dla kraju.

Prof. Maciej Nowicki

Prof. Maciej Nowicki pogratulował Panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu i Zespołowi IEO uporu i niezależności politycznej i życzył, aby upór stał się sukcesem, aby wreszcie nastały dobre czasy dla OZE, wręczając symboliczny kwiat słonecznika.

Pani dr Barbara Fedyszak-Radziejowska pogratulowała IEO sukcesów i dodała, że ma zaszczyt i przyjemność współpracować z Panem Grzegorzem Wiśniewskim w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP w sekcji Wieś i Rolnictwo, której jest koordynatorem. Pani Minister przedstawiając także najnowsze opinie i diagnozy CBOS na temat stanu świadomości ekologicznej Polaków zauważyła, że coraz więcej Polaków uważa, że OZE są lepszym rozwiązaniem, niż paliwa kopalne i należy skoncentrować się na rozwoju OZE w Polsce.

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

Jarosław Wiśniewski


Pan prof.  Krzysztof Wierzbicki 

Pan  Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Ziemi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał życzenia razem z listem gratulacyjnym od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela.

Pan prof.  Krzysztof Wierzbicki z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (następca IBMER) złożył życzenia zdrowia, pomyślności dla całego zespołu i dalszego „przełamywania oporów” w rozwoju OZE.

Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przekazała życzenia kolejnych lat twórczej pracy i współdziałania ze środowiskiem polskich techników i inżynierów. 

Pan Dariusz Koc, wiceprezes zarządu KAPE pogratulował IEO oraz złożył deklaracje i życzenia współpracy z całym sektorem efektywności energetycznej.

Dariusz Koc

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Pan Artur Bramora, b. poseł na Sejm RP przywołał wspólne działania z IEO podczas uchwalania tzw. „poprawki prosumenckiej” w ustawie OZE i stwierdził, że należy dalej wspólnie działać na rzecz rozwijania OZE w sposób uczciwy dla prosumentów. Złożył życzenia dla całego zespołu IEO i podziękował za zaangażowanie podczas pracy na rzecz taryf gwarantowanych OZE i sprawiedliwego rozwoju całego kraju.

Życzenia podczas spotkania przekazało lub przesłało listy gratulacyjne wiele organizacji (Izb i Stowarzyszeń), firm i znanych sektorowi OZE osób z całego kraju, w tym np. b. minister środowiska Czesław Śleziak, a także spoza kraju, w tym prezes bliźniaczego niemieckiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii – prof. Zbigniew Styczyński.

Artur Bramora

Na zakończenie części oficjalnej spotkania Pan Grzegorz Wiśniewski podziękował wszystkim  przybyłym często z daleka uczestnikom spotkania,  przyjaciołom oraz współpracownikom za udział i czas spędzony podczas tego wyjątkowego dla Instytutu wieczoru. W skromnym okolicznościowym wyrazie wdzięczności od Jubilata, wszyscy uczestnicy otrzymali po egzemplarzu książki Naomi Klein „Kapitalizm kontra klimat”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, wspomnieniowej prezentacji oraz do zapoznania się z tekstem okolicznościowym w szerszym kontekście działalności IEO oraz innych firm powstających 15 lat temu, czyli u zarania organizującej się wówczas  polskie branży OZE, w tym rówieśnika IEO - miesięcznika  Czysta Energia.

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies