Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Zwiększanie udziałów energii z OZE do 2030 roku obniża ceny energii

Polska nie określiła jeszcze ostatecznie jaką rolę odegra energetyka odnawialna w latach 2021-2030. Projekty dokumentów rządowych mówią o 21-23% OZE w 2030 roku. Komisja Europejska rekomenduje, żeby Polska zwiększyła swoje ambicje w tym zakresie, ale nie narzuca technologii i nośników energii dzięki którym cele mają wzrosnąć. Dodatkowe inwestycje w zakresie fotowoltaiki i farm wiatrowych dają realne i wymierne szanse na obniżenie cen energii elektrycznej w Polsce.

Zalecenia Komisji Europejskiej z czerwca br. w sprawie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), przesłanego do konsultacji przez Polskę w styczniu br., zawierają propozycję podwyższenia ambicji dotyczących celu OZE na rok 2030. Polska jeszcze nie udzieliła w tej sprawie odpowiedzi, ale w debacie wewnętrznej i komunikatach na zewnątrz poinformowała, że zwiększanie udziałów OZE przełoży się na konieczność wydatkowania setek miliardów złotych, a to przełoży się na wzrost cen energii elektrycznej.

Instytut Energetyki Odnawialnej, bazując na modelu prognostycznym kosztów i cen energii elektrycznej w polskim systemie energetycznym dokonał analizy skutków implementacji tych wymogów. Wynikiem analizy jest raport:

”Konsekwencje zwiększenia celu na energię z OZE w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu w zakresie zgodnym z zaleceniami Komisji Europejskiej - Ocena skutków ekonomicznych”.Wyniki raportu wskazują, że wzrost udziału energii z OZE do poziomu zalecanego przez Komisję prowadzi do obniżenia kosztów energii. Rozważono różne scenariusze podniesienia produkcji energii elektrycznej. Najkorzystniejszym scenariuszem są dodatkowe inwestycje 2,5 GW w lądowe elektrownie wiatrowe (budowane w latach 2020-2025), które pozwoliłyby na dostosowanie się do zaleceń Komisji w części elektroenergetycznej, obniżając jednocześnie ceny energii (bez inflacji) o 3,7% w 2030 roku oraz o 4,6% w 2040 roku. Jest to niezwykle istotny wniosek w stosunku do silnie ugruntowanego w debacie publicznej przekonania (i zbyt długo w Polsce nieweryfikowanego paradygmatu) o rzekomych korzyściach dla odbiorców energii wynikających z opóźniania lub zmniejszania skali inwestycje w OZE (i odwrotnie – o dodatkowych kosztach w energetyce wynikających ze zwiększania ambicji w tym zakresie). Więcej w raporcie „Konsekwencje zwiększenia celu na energię z OZE w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu w zakresie zgodnym z zaleceniami Komisji Europejskiej - Ocena skutków ekonomicznych"

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł