Fotowoltaika dla Firm
 • English (UK)
 • pl-PL
Panele Fotowoltaiczne

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oferuje wykonanie raportu prognozy produkcji/produktywności energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej (PV) o następującym zakresie:

 • Podstawowe informacje o inwestycji
 • Metodyka
 • Dane oraz założenia przyjęte do symulacji:
  • dane meteorologiczne (nasłonecznienie, temperatura powietrza atmosferycznego).
  • parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz ich usytuowanie, parametry techniczne falowników oraz konfiguracja sprzętu.
  • przyjęte wielkości strat oraz współczynnik wydajności (PR)
 • Wyniki analizy - prognoza produkcji energii elektrycznej
 • Obliczanie niepewności wyznaczania ilości energii wytwarzanej  przez instalację oraz wydajności przy różnych poziomach prawdopodobieństwa (p50,p75 oraz p90) z jakim instalacja przekroczy pewien pułap produkcji energii rocznej
 • Podsumowanie i rekomendacje


Fotowoltaika dla Firm

IEO wykonuje analizy w oparciu o metodykę i programy optymalizacyjne doboru komponentów systemu fotowoltaicznego w akceptowanym zakresie (bez dodatkowej weryfikacji) przez instytucje finansujące.

IEO oferuje też wykonanie niezależnej weryfikację prognoz produktywności przygotowanych przez innych Wykonawców zgodnie z wymaganiami banku (inwestora).

Koszt: wycena na podstawie wymaganych  danych do wykonania inwestycji,
Termin realizacji: termin wykonania usługi określany jest  indywidualnie (ok. 2 -4 tygodnie od momentu podpisania umowy) w zależności od dostarczanych danych.
Kontakt: biuro@ieo.pl

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies