Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Co będzie po 2020r.? 
System wsparcia dużych farm fotowoltaicznych przewidziany jest w ustawie OZE do 2020r. Po 2020 r. nie mamy pewności, jak będzie funkcjonował rynek OZE, w tym też PV. Możemy jednak przypuszczać, że na rynku powstanie unikalna możliwość do bezpośredniej sprzedaży energii (bez rządowego wsparcia) – PPA - Power Purchase Agreements z instalacji OZE, w tym też farm PV. Takie podejście do sprzedaży energii będzie korzystne zarówno dla wytwórców energii z instalacji OZE (głównie z wiatru oraz PV) oraz dla przedsiębiorców, którzy tą energię będą bezpośrednio kupować. 

Perspektywa wytwórcy energii z OZE 
Średnie ceny energii na rynku hurtowym i przychody wytwórców rosną, ale reforma rynku energii (Pakiet Zimowy UE) prowadzi do większej dynamiki cen i w efekcie będzie zwiększała okresy nadpodaży produkcji energii elektrycznej w stosunku do bieżących potrzeb oraz prawdopodobieństwo pojawiania się cen ujemnych. Czyli, takiej sytuacji, w której wytwórcy energii z OZE nie będzie się opłacało sprzedać energii spółkom obrotu, ale o wiele korzystniejsze może być sprzedawanie energii bezpośrednio do odbiorcy (przedsiębiorstwa) w ramach umowy PPA. 

Perspektywa przedsiębiorstwa
Ceny i koszty energii rosną i będzie rosła także grupa odbiorców biznesowych, którzy będą coraz więcej płacić za energię w szczytach zapotrzebowania. Zdaniem IEO jest to szansa dla technologii OZE, w tym w szczególności dla PV. Wynika to z faktu, że polski miks energetyczny oparty jest na paliwach kopalnych, a wzrost cen energii wynika m.in. z sytuacji na rynku CO2, czy wahań cen paliw. Instalacje OZE mają przewagę nad paliwami kopalnymi, gdyż ich koszty produkcji, a w konsekwencji także oferowane ceny energii, nie zależą od tych czynników. W rezultacie przedsiębiorstwo kupując energię bezpośrednio od wytwórcy OZE (w ramach umowy PPA), będzie miało szanse na zmniejszenie swoich rachunków za energię elektryczną. Warto zauważyć, że w przypadku technologii PV profile produkcji energii z OZE są zgodne z profilami odbiorców. 

Rośnie też liczba przemysłowych odbiorców energii, którzy – z uwagi na preferencje odbiorców ich produktów i polityki korporacyjne- nie mogą zaakceptować energii elektrycznej z polskiego miksu energetycznego ze zbyt niskim udziałem energii z OZE i potrzebują zakupić więcej OZE. Wszystko to łącznie stwarza unikalną możliwość do bezpośredniej sprzedaży energii (bez rządowego wsparcia) – PPA.

PPA - Power Purchase Agreements
Korporacyjne umowy sprzedaży energii z OZE (tzw. PPA) są w Polsce stosunkowo nową koncepcją i mogą być realizowane na co najmniej kilka sposobów. Podstawowy podział obejmuje sprzedaż bezpośrednią fizycznej energii z instalacji PV lub sprzedaż wirtualną. Z uwagi na specyfikę polskiego rynku (słaby rozwój systemu obrotem gwarancji pochodzenia, rosnące ceny energii elektrycznej i deficyt mocy w systemie) IEO w swojej analizie skupił się na bezpośredniej (fizycznej) sprzedaży energii z PV do odbiorcy przemysłowego.

Kto zyska na sprzedaży w PPA?
Farmy fotowoltaiczne generują energię w szczytach zapotrzebowania, czyli można wnioskować, że są w stanie osiągać stosunkowo dobre ceny na wyprodukowaną energię. Obecnie w tej formule możliwa byłaby sprzedaż energii z farm PV dla odbiorców z grupy taryfowej C ( tzn. dla małych i średnich firm), bo to one płacą najwyższe ceny za energię - już na poziomie kosztów energii z PV i dotykają je wysokie kary za przekroczenie zamówionej mocy. Interesująca jest tez grupa większych odbiorców korzystających z taryf grupy B. Największe korzyści już teraz mogą odnieść odbiorcy niewrażliwi na profil zasilania, nie obciążeni kosztem zakupu uzupełniającego energii, ale mała skala wymagałaby usługi ich zagregowania. 

Podsumowując, zdaniem IEO najkorzystniejsze warunki w kontraktach typu PPA zapewnia:

  • odbiorca „niewrażliwy” na profil zapotrzebowania (tolerujący bez potrzeby uzupełniającego zakupu energii zmiany poziomu energii dostarczanej do jego instalacji na podstawie PPA),

  • odbiorca zlokalizowany w bezpośrednim pobliżu wytwórcy, dzięki czemu możliwe jest położenie linii bezpośredniej bez ponoszenia nadmiernych kosztów,

  • odbiorca dysponujący własną służbą energetyczną, gotową podjąć się utrzymania linii bezpośredniej jako „przedłużenia” jedynie własnej instalacji.

W przypadku konieczności pośrednictwa operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w przesyle energii, na szczególną uwagę zasługuje wysokość składnika sieciowego zmiennego w aktualnej taryfie OSD zasilającego odbiorcę. Analizy IEO wskazują, ze już obecnie w wybranych segmentach rynku (branżach) można tak zoptymalizować warunki zakupu energii z OZE, ze koszty składnika sieciowego zmiennego będą mogły być skompensowane korzyściami ekonomicznymi. 

Należy dodatkowo pamiętać, że w 2020 roku na fakturach za prąd pojawi się opłata mocowa dla wszystkich odbiorców energii. Wysokości tych opłat zostaną wkrótce wyspecyfikowane przez Prezesa URE, ale wiadomo, że ciężar opłat mocowych zostanie w sposób szczególny nałożony na odbiorców, którzy generują szczyty obciążenia. Wybór odbiorców, którym zostaną zaoferowane umowy PPA powinien zatem uwzględniać ich lokalizacje (teren obsługiwany przez dany OSD) oraz rodzaj taryfy.

Sprzedaż energii w formie PPA stwarzają szczególnie atrakcyjny obszar dla tych dostawców energii z OZE i dostawców dodatkowych usług, którzy będą w stanie zaoferować odbiorcom przemysłowym energii np. technologię fotowoltaiczną razem z doradztwem dotyczącym rynku energii elektrycznej i taryf oraz zapewnionym finansowaniem.

W bazie danych IEO
 istnieje już kilkadziesiąt zaawansowanych większych projektów farm fotowoltaicznych o mocach 5-50 MW, które już teraz liczą na formułę PPA, ale nadal mogą wziąć udział w systemie aukcyjnym, co znacząco poszerzy potencjał PV w aukcyjnym systemie wsparcia, który sam w sobie doprowadzi do przekroczenia 2 GW łącznej mocy już w 2020 roku. Natomiast kolejne gigawaty nowych mocy fotowoltaicznych będą już zasadniczo budowane w formule sprzedaży bezpośredniej PPA. Pierwszych sprzedawców lub nabywców energii z farm PV w formule PPA zapraszamy do współpracy jeszcze przy okazji tegorocznej edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019”.
 

 

Partner Główny
 

Grupa Bruk-Bet od ponad 35 lat jednoznacznie kojarzona z technologiami budowlanymi, nie boi się wyzwań, jakie istnieją w branży wysokich technologii. Łącząc swój dorobek i pozycję rynkową z doświadczeniem zdobytym w branży budowlanej, od 2011 roku z powodzeniem rozwija markę Bruk-Bet Solar. W ofercie znajduje się szeroki wachlarz modułów multikrystalicznych, monokrystalicznych i BIPV (Building Integrated Photovoltaics), które są produkowane ze standardowymi ogniwami oraz ogniwami wykonanymi w innowacyjnej technologii PERC, poprawiającej efektywność produktu. Produkty Bruk-Bet Solar powstają przy wykorzystaniu najnowszych technologii do produkcji krzemowych modułów fotowoltaicznych, m.in. na sprzęcie szwajcarskiej firmy Meyer Burger

 

 

Partnerzy

 

Columbus Energy to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce działający w kraju już od 5 lat. Zgodnie z raportem rocznym za 2018 r., Spółka swój udział w rynku szacuje na aż 8%, co przekłada się na 4 200 zadowolonych Klientów, 60 tys. zamontowanych paneli fotowoltaicznych oraz 20 MW mocy OZE. DNA Columbus Energy opiera się na trzech wartościach: tempo, talent, troska; dzięki czemu organizacja oferuje rozwiązania ekonomiczne i ekologiczne dla rodzin oraz małego i średniego biznesu. Columbus Energy jako lider kreuje trendy i stawia na najwydajniejszą technologię - panele monokrystaliczne FullBlack o mocy 305 Wp dostępne w ofercie standardowej za gotówkę lub w ramach Abonamentu Elastycznego. Dziś Columbus Energy to najbardziej rozpoznawalna marka w branży fotowoltaicznej w Polsce!

 

 

Firma CORAB od blisko 30 lat specjalizuje się w elektronice oraz produkcji wyrobów ze stali i aluminium. Wieloletnie doświadczenie wyniosło firmę na pozycję lidera również jako producenta systemów fotowoltaicznych. Produkty firmy Corab instalowane są w 11 krajach. Corab jest również czołowym dystrybutorem innowacyjnych rozwiązań takich jak: moduły, falowniki, zabezpieczenia, optymalizatory mocy czy kable solarne.

 

 

EDP Renováveis (EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnej i czwartym największym producentem energii wiatrowej. Dzięki solidnemu portfolio projektów, aktywach o najwyższej jakości i wiodącej zdolności operacyjnej na rynku, EDPR doświadczyła w ostatnich latach dynamicznego rozwoju i jest już obecna na trzynastu rynkach (Belgia, Brazylia, Kanada, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone). Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), główny akcjonariusz EDPR, jest międzynarodowym liderem w branży energii elektrycznej, zaangażowanym w tworzenie wartości, innowację oraz zrównoważony rozwój. EDPR jest notowana w indeksie Dow Jones Sustainability dziesięć lat.

 

 

 

Patronat Honorowy

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) prowadzi prace, które zasadniczo koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce, dotyczy to również sektora energetyki odnawialnej. W MPiT na mocy ZARZĄDZENIA Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2019 r. powstał zespół pn. Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Nowo powołany Zespół zajmie się identyfikacją barier rozwoju OZE oraz przygotowaniem propozycji wdrożenia nowej dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii z OZE. Jest to druga inicjatywa MPiT w obszarze energii i OZE (pierwszą było ogłoszenie programu „Energia plus”. W skład zespołu, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą wszystkie kluczowe agendy rządowe.

IEO wspiera merytorycznie działania MPiT oraz Zespołu.

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. PAIH przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

 

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. Do zadań statutowych Związku należy m.in. reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego.

 

 

 

Patronat Medialny

 

 

 

 

 

 

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin