Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Koniec 2021 roku przyniósł co najmniej kilka wydarzeń, które ukształtują kierunki rozwoju OZE, w tym fotowoltaiki, w 2022 roku. Kilka z nich zostało poddane pogłębionej analizie IEO. Układają się w spójną narrację, która prowadzi do wniosku, że Nowy Rok będzie szczególnie dobry dla firm, które wpiszą się w szersze zmiany w całej energetyce, a gorszy dla tych, które nie zdążą się przestawić i skorzystać z nowych możliwości. Na szczęście mamy cały rok na dostosowanie się do nowych uwarunkowań.

W dniu 16 grudnia 2021 r., pomiędzy administracją rządową i przedstawicielami sektora PV, zostało podpisane „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Porozumienie dotyczy czterech obszarów kluczowych:

  • Rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych (local content – wzrost udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw i wartości);

  • Rozwój nowych segmentów fotowoltaiki i integracja PV z siecią;

  • Identyfikacja barier ograniczających rozwój PV;

  • Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie rozwoju sektora fotowoltaiki.

Porozumienie jest wypełnieniem postanowień listu intencyjnego podpisanego we wrześniu 2020 roku.

Aktualizacja bazy danych IEO projektów gotowych do realizacji w nadchodzących aukcjach OZE

IEO regularnie monitoruje aktywność deweloperką w OZE. Przed każdą aukcją szacuje moc projektów OZE na poszczególnych etapach rozwoju projektu, a w szczególności liczby i moce projektów wiatrowych i fotowoltaicznych z pozwoleniami na budowę (PnB) i warunkami przyłączenia do sieci (WP), które mogą przystąpić do aukcji. IEO szacuje, że na drugą tegoroczną aukcje ma energię z zeroemisyjnych OZE (zaplanowaną na 7 i 9 grudnia 2021) zostało do zakontraktowania energii z ok. 600 MW projektów PV o mocy powyżej 1 MW i 200 MW projektów o mocy poniżej 1 MW. Warto zaznaczyć, że liczby po rozstrzygnięciu aukcji zostaną obniżone o 20% (tzw. „odcięcie” najdroższych projektów). Z drugiej strony oferowane wolumeny nie muszą być w pełni wykorzystane, np. z powodu braku podaży projektów i wystarczającej liczby ofert aukcyjnych.

Założenia dotyczące roli projektów wiatrowych konkurujących z projektami PV w koszyku powyżej 1 MW są skromniejsze z roku na rok. Tegoroczna aukcja jest ostatnią, w której wezmą udział projekty wiatrowe z pozwoleniami na budowę sprzed wejścia w życie, w połowie 2016 roku, ustawy odległościowej „10H”, które mogłyby być w ostatnich latach jedynie zmieniane. Zgodnie z danymi IEO, w ostami roku takie zmiany miały miejsce w przypadku projektów o łącznej mocy 100 MW. IEO szacuje się, że w aukcji skutecznie mogą wziąć udział projekty wiatrowe o mocy 200 MW.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy zakładane na początku bieżącego roku. Za tak dynamiczny wzrost odpowiadają prosumenci, których udział w całkowitej mocy PV przekracza 70%. Czynnikiem, który ożywił rynek fotowoltaiki w Polsce był program dotacyjny. Jednakże utrzymujący się w ostatnich miesiącach trend wzrostowy został utrzymany na wysokim poziomie przez presję cen energii elektrycznej oraz decyzję o zakończeniu obecnego, tzw. opustowego systemu wsparcia. Wywołało to duże poruszenie na rynku dostawców technologii i skłoniło niezdecydowanych dotąd potencjalnych prosumentów do przyśpieszenia decyzji inwestycyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z Prezesem IEO – Panem Grzegorzem Wiśniewskim. W wywiadzie zostały poruszone między innymi kwestie zmiany zasad rozliczania przydomowej fotowoltaiki z operatorami oraz co będzie działo się z przydomową fotowoltaiką w związku z zapowiadanymi przez rząd zmianami, które mają być wprowadzone w 2022 r. Dodatkowo została również poruszona kwestia budowy oraz finansowania dużej fabryki ogniw fotowoltaicznych (GIGA PV). Polecamy Państwa uwadze cały artykuł, gdyż Prezes Wiśniewski w sposób bardzo ciekawy i wyczerpujący rozwinął temat.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin